Krajské PDM

Krajské parlamenty

 • Vzájemná informovanost členů o aktivitách v jednotlivých PDM
 • Vytváření společných aktivit (meziškolní, město, kraj)
 • Prostor pro diskusi mládeže
 • Upozorňování na problémy
 • Prezentace zájmů dětí a mládeže (vzdělávání, volný čas, sport, kultura…)
 • Bližší poznání mládeže, výměna zkušenost

Vznik Krajského parlamentu dětí a mládeže

Vznik KPDM – činnost realizačního týmu

 •  Na podnět organizované skupiny mladých lidí (ŠPDM, MPDM) vznikne realizační tým, který připraví stanovy.
 • Realizační tým také zajistí zaštiťující organizaci (střechu), která převezme veškeré finanční záležitosti KPDM a zastupuje KPDM ve styku s veřejností, veřejnými činiteli.
 • Následně realizační tým zkontaktuje MPDM,ŠPDM a popřípadě neziskové organizace a školy nebo další struktury, pod kterými fungují parlamenty na všech úrovních v daném kraji.
 • Svolá plenární zasedání všech zástupců s mandátem - delegátů (tj. pověřených vysílající skupinou, organizací).

I. plenární zasedání 

 • Jednání vede člen realizačního týmu. Na začátku určí zapisovatele, který vede zápis z jednání. Seznámí delegáty se Statutem, Jednacím a Volebním řádem a předloží jej zástupcům ke schválení.
 • Delegáti mají právo připomínkovat výše zmíněné dokumenty a podávat pozměňovací návrhy. Po přijetí dokumentů končí úloha realizačního týmu.
 • Delegáti si na tomto zasedání následně zvolí nové vedení KPDM tzn. Předsednictvo, (či Radu), II. a I.místopředsedu, předsedu. Toto vedení již může přijímat rozhodnutí KPDM dle daných stanov.
 • Delegáti se rozdělí do výborů. Výborem se rozumí správní orgán úzce zaměřený na určitou oblast

příkladem

a. mediální – zabývající se propagací a medializací KPDM

b. metodický a koncepční – spravující dokumenty, starající se společně s koordinátorem o finanční záležitosti KPDM.

c. zahraniční – úkolem je navazování kontaktů v zahraničí a vytvářet projekty, díky nimž se může uskutečnit mezinárodní výměna mládeže.

d. kulturní – má na starosti pořádání kulturních akcí a volnočasových aktivit.

e. environmentální – zabývající se životním prostředím a jeho ochranou.

f. dle zájmů členů KPDM lze zakládat i další výbory.

 • Po skončení plenárního zasedání se vytvoří tisková zpráva.

 Činnost koordinátora

 • Koordinátor zastupuje na veřejnosti KPDM.
 • Zajišťuje styk s představiteli kraje, města
 • Stará se o finanční záležitosti KPDM
 • Zajišťuje styk s koordinátory MPDM a ŠPDM 

Činnost Předsednictva:

 • Kontroluje činnost předsedy
 • Sestavuje program zasedání
 • Podává tvůrčí podněty k přípravě nových projektů a akcí
 • Vytváří závěr s jednání pléna

Činnost předsedy:

 • Zahajuje, řídí a ukončuje jednání KPDM
 • Dává hlasovat o jednotlivých bodech programu
 • Vyhlašuje termín dalšího jednání KPDM
 • Má možnost vykázat kohokoli, kdo ruší klidný průběh jednání
 • Dává slovo diskutujícím hostům
 • Dohlíží nad klidným průběhem jednání
 • Společně s koordinátorem je zástupcem KPDM na veřejnosti a ve styku s veřejnými činiteli, reprezentuje 
 • Je přímo odpovědný za chování členů KPDM

Činnost místopředsedy:

 • V nepřítomnosti předsedy přebírá jeho práva a povinnosti

Cíle KPDM:

 • Vytváří prostor pro diskusi mládeže
 • Vhodným způsobem upozorňuje na problémy mládeže v daném kraji
 • Prezentuje zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, využití volného času, sportu, kultury atd.
 • Šíří myšlenky Úmluvy o právech a povinnostech dítěte,Listiny základních lidských svobod, Ústavy ČR, informuje o nich děti, mládež i dospělé ve svém okolí.
 • Pořádá drobné akce pro děti a mládež
 • Seznamuje děti a mládež o možnosti účasti na pořádaných akcích

Organizační struktura KPDM

 • Základní organizační jednotkou je člen KPDM
 • Všechna jednání řídí Předsednictvo KPDM
 • Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda a další členové Předsednictva odpovědní za hladký průběh jednání